Ο οίνος ευφραίνει την υγεία και δίνει μακροβιότητα

Ε πιστημονικές ενώσεις αλλά και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας στις διαιτητικές τους συστάσεις τονίζουν ότι είναι απαραίτητη η μείωση της πρόσληψης κεκορεσμένων λιπών για την μείωση της ανάπτυξης νοσημάτων από το καρδιαγγειακό σύστημα, όπως για παράδειγμα το έμφραγμα του μυο καρδίου Επιδημιολογικές όμως μελέτες στην Ευρώπη ήδη από την δεκαετία των ’80 περιέγραψαν ένα παράξενο φαινόμενο το οποίο καταχωρήθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία ως το «Γαλλικό παρά δοξο». Το παράδοξο λοιπόν ήταν ότι ενώ το μέσο καθημερινό διαιτολόγιο του κατοίκου της Τουλούζης στην νότια Γαλλία περιελάμβανε σε ποσοστό 3639% κεκορεσμένα λίπη και αντίστοιχα του κατοίκου του Μπέλφαστ στη βόρεια Ιρλανδία 38%, η θνητότητα από καρδι αγγειακά νοσήματα στην Ιρλανδία ήταν 280 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους και στη Γαλλία μόνο 53. Ανάλογες πα ρατηρήσεις με τεράστια απόκλιση στη συχνότητα εμφάνισης νοσημάτων από το καρδιαγγειακό σε άνδρες 55-64 ετών, διαπιστώθηκαν και στη σύγκριση κατοί κων της Φιλανδίας και Σκωτίας με πλη θυσμούς από τη Λίλλ (βόρεια Γαλλία), το Στρασβούργο (βορειοδυτική Γαλλία), της Τουλούζης (νότια Γαλλία) αλλά και της Βαρκελώνης (Ισπανία). Έχουν τεθεί ποικί λες υποθέσεις για να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο μα οι πιο πολλές συγκλίνουν στην άποψη της προστατευτικής δράσης του κρασιού και μάλιστα του κόκκινου, που καταναλώνει ο γαλλικός πληθυσμός σε μεγάλες ποσότητες. Η στατιστική επεξεργασία των δεδο μένων από πολλές ανάλογες μελέτες οδήγησε στο να εντοπισθεί η σχετι κή ωφέλεια της μέτριας κατανάλωσης κρασιού σε μια πληθώρα αντιοξει δωτικών ουσιών που βρίσκονται στο κρασί και εκκινούν από την τοιχωματική μεμβράνη της ρόγας του σταφυλιού, με κύριο εκπρόσωπο τους τις πολυφαι νόλες και με σημαντικό τους δραστικό παράγοντα τη ρεσβερατρόλη.
Έτσι ενώ ο αλκοολισμός οδηγεί σε ηπατική ανεπάρ κεια με κίρρωση, παγκρεατίτιδα, εγκε φαλικές βλάβες και ανοσοανεπάρκεια, αντίθετα η συνοδευτική στα γεύματα κατανάλωσή του, σε μέτρια πάντα ποσό τητα και μάλιστα του κόκκινου, μειώνει την θνητότητα κυρίως από νοσήματα του καρδιαγγειακού. Όπως ήταν λογικό αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν σε μια προσπάθεια διερεύνησης των πιθανών ευεργετικών αποτελεσμάτων της χορή γησης ρεσβερατρόλης σε κακοήθειες και σε νοσήματα που σχετίζονται με την ηλικία όπως τα νευροεκφυλιστικά, τα φλεγμονώδη και ο σακχαρώδης διαβήτης. Η χορήγηση ολιγοθερμιδικής δίαιτας μακροχρόνια σε μια σειρά πειραματόζω ων αλλά και πρωτευόντων θηλαστικών όπως οι πίθηκοι οδήγησε σε αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, μείωση της νοσηρότητας, αλλά και βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους. Θεωρείται ότι η χαμηλή πρόσληψη θερμίδων έχει σαν αποτέλεσμα ένα μειωμένο βασικό μετα βολισμό με συνεπακόλουθο την μειω μένη παραγωγή οξειδωτικών ριζών. Τα οξειδωτικά αυτά σώματα είναι γνωστό ότι με την αθροιστική τους δρά ση, στο μάκρος του χρόνου, προκαλούν βλάβες σε όλα σχεδόν τα βιομόρια συ μπεριλαμβανομένων και των γονιδίων με αποτέλεσμα την πυροδότηση μηχα νισμών που οδηγούν στην ανάπτυξη κακοηθειών, την γήρανση και τελικά τον θάνατο.
Έτσι η διατροφή «πείνας» σε ποντικούς οδήγησε σε μείωση κατά 30%των βλαβών του γενετικού τους υλικού στον εγκέφαλο, στους μύες και στην καρδιά λόγω της μείωσης στην παραγωγή των οξειδωτικών σωμάτων. Μελέτες πιστοποίησαν ότι η χορήγη ση διαιτολογίου μειωμένων θερμίδων διεγείρει την έκφραση των σιρτουϊνών στον οργανισμό που με τη σειρά τους ασκούν τις προαναφερθείσες ευνοϊκές επιδράσεις ενώ παράλληλα βελτιώνουν τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και την ινσουλινοαντίσταση. Η ρεσβερατρόλη από το κόκκινο κρασί είναι ο ένας δραστικός ενεργο ποιητής των ενδογενών σιρτουϊνών που οι επιδράσεις της μιμούνται τα αποτε λέσματα της ολιγοθερμιδικής δίαιτας. Η χορήγησή της σε πειραματόζωα που διατρέφονταν με διαιτολόγιο πλούσιο σε λιπαρά και υψηλής θερμιδικής αξίας βελτίωσε την ινσουλινοαντίσταση. Οι επίμυες που δεν λάμβαναν ρεσβερα τρόλη ανέπτυξαν διαβήτη και καρδι αγγειακά νοσήματα και απεβίωσαν σε νεαρά σχετικά ηλικία.
Αντίθετα η ομάδα της ρεσβερατρόλης παρόλο που ελάμ βανε «κακή» διατροφή δεν εμφάνισε ανάλογες νοσηρές καταστάσεις, και όλα τα πειραματόζωα βρίσκονταν σε άριστη φυσική κατάσταση, τρέχοντας με διπλά σια ταχύτητα από τα αδύνατα πειραμα τόζωα ενώ παρουσίασαν μείωση των θανάτων κατά 30% Σε άλλες μελέτες αποδείχθηκε ότι η χορήγηση ρεσβερα τρόλης προστάτευσε τα πειραματόζωα από καρδιοπάθειες, καρκίνο, διαβήτη και νόσο του Alzheimer, νοσήματα που μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Σε ένα είδος ιχθύων μάλιστα αύξησε το προσδόκιμο επιβίωσης κατά 59% που αν μεταφρασθεί στον άνθρωπο θα είναι ισοδύναμο με μέση επιβίωση 194 ετών. Επειδή η ρεσβερατρόλη βρίσκεται στο κόκκινο κρασί δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε στον αλκοολισμό για να τύχουμε των ευεργετικών της επιδρά σεων. Για να λάβουμε το ισοδύναμο της ημερήσιας δόσης που χορηγήθηκε στα πειραματόζωα θα πρέπει να καταναλώ σουμε 1.000 ποτήρια κρασί την ημέρα.
Επομένως μέχρι την έγκριση κυκλοφορί ας των σκευασμάτων των ενεργοποιητών των σιρτουϊνών, αφού βέβαια αποδειχθεί πρώτα η ασφάλεια και η δραστικότητά τους στον άνθρωπο, θα καταναλώνουμε κόκκινο κρασί στα γεύματα πάντα σε λο γική ποσότητα και θα τηρούμε τα υγιεινά ολιγοθερμιδικά διαιτολόγια, χαμηλά σε λιπαρά, σύμφωνα με τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής και με αυξημέ νη φυσική δραστηριότητα γιατί μπορεί να μη γίνει σύντομα δυνατό να ζούμε περισσότερο αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να επιδιώκουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής με λιγότερα προβλήματα για να ανήκουμε στους τυχερούς που θα επωφεληθούν των αποτελεσμάτων της έρευνας.


Τεύχος 17 σελίδα 16 Πατήστε εδώ

Related Post