ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Τ: 26510 99111 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 26510 99227