ΘΡΑΚΗ / Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Ν.Γ.Ν. Κομοτηνής

Τ: 25313 51100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 25313 51465