ΘΕΣΣΑΛΙΑ / Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ν.Γ.Ν. Τρικάλων

Τ: 24313 50100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 24313 50721