ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ / Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ν.Γ.Ν. Κορίνθου

Τ: 27413 61400 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 27413 61549