ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ / Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Ν.Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Τ: 22510 57700 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 22513 51540