ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν.Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»

Τ: 24610 67600 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 24613 52647