ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ν.Γ.Ν. Χαλκιδικής

Τ: 23710 20101 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23710 20248